Sveps ungdomsverkstad, policy för hantering av personuppgifter

Registret upprätthålls av Sveps ungdomsverkstad

Sveps ungdomsverkstad samlar, lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och separata registerbeskrivningar.

Registeransvarig; verksamhetsledare Tariku Ahlfors fungerar som kontaktperson för registret och nås på e-post: förnamn.efternamn@sveps.fi. Han kan svara på dina frågor om sekretesspolicyn (GDPR) och om hur dina uppgifter skyddas på rätt sätt. 

Registrerade personer; I registren lagras information om personer som anmäls, samt om de som anmäler den unga personen enligt Ungdomslagen 1285/2016 och enligt de avtal Sveps har med huvudstadsregionens kommuner. I registren lagras också information om unga som själva tar kontakt med uppsökande ungdomsarbete via kontaktbegäran eller en närstående.

Uppgifterna sammanställs; Uppgifterna samlas in via Webropol Surveys och via telefonsamtal. 

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att enligt Ungdomslagen 1285/2016 samla in anmälningar om avbrott från andra stadiets utbildningar eller då en avgående elev från grundskolan blivit utan studieplats. Anmälningar samlas också från försvarsmakten och civiltjänstcentralen om unga som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att hen inte är tjänsteduglig eller avbryter sin tjänstgöring och är i behov av stöd eller saknar yrkesutbildning. 

Konfidentialitet och överlåtelse av uppgifter; Informationen i registret behandlas konfidentiellt och överlåts inte till utomstående part. Vi överlåter inte dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Då vi enligt lag är skyldiga att så göra, kan vi överlåta din personliga information på en myndighets begäran. 

Hantering av personuppgifter; Tillgången till den registrerade informationen förutsätter personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas till personal inom Sveps ungdomsverkstad. Endast personal enligt uppgift och position behandlar din information i registret, för att kunna sköta den enligt lag tilldelade arbetsuppgiften. 

Den registeransvarige ser till att tjänsteleverantörerna ombesörjer en tillräckligt hög dataskyddsnivå för att trygga personuppgifternas sekretess. 

 

Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att få uppgifter av kontaktpersonen för att kontrollera vilka personuppgifter som är sparade. Den registrerade har också på begäran rätt att få en kopia av de personuppgifter som är sparade angående den registrerade. Begäran ska skickas till kontaktpersonen av det här registret och vara skriftligt. Upprätthållaren av registret kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. En begäran om inspektion kan vägras i enlighet med lagen.

Upprätthållaren av registret justerar, lägger till eller tar bort sådan information som är felaktig, onödig, otillräcklig eller föråldrad antingen egenhändigt eller på begäran av den registrerade. Den registrerade har rätt att ta tillbaka sin tillåtelse att använda personuppgifterna genom att anmäla om det här till kontaktpersonen för det här registret.

En person i registret har rätt att begära att hens personuppgifter tas bort från registret. Förfrågningar ska skickas skriftligen till kontaktpersonen. 

Tillgång till registerbeskrivningarna kan fås genom kontakt med registeransvarig.